STATUTEN

Zuid West Vlaamse Radio Amateur Club

Vzw Z.W.V.R.A.C.

Passendalestraat 109

8980 Passendale

Ondernemingsnummer 431808267

Wijziging statuten

Teneinde zich in orde te stellen met de nieuwe wet op de Vennootschappen en Verenigingen werden alle leden van de ZWVRAC via het tijdschrift van december 2022 en per e-mail opgeroepen voor de bijzondere algemene vergadering van zaterdag 25 februari 2023 in zaal De Kortekeer te Beselare. Deze bijzondere algemene vergadering ging door na de gewone algemene vergadering en in de oproeping werd vermeld dat bij gebrek aan voldoende stemgerechtigden voor een volstrekte meerderheid er een nieuwe bijzondere algemene vergadering zou doorgaan vóór de gewone vergadering van vrijdag 14 april 2023 ongeacht het aantal aanwezigen.

Deze laatste wijzigingen werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 31 mei 2023.

Artikel 1.

Volgens de huidige spelling van de Nederlandse taal wordt de naam gewijzigd in Zuid-West-Vlaamse Radio Amateur Club.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel werd bij de oprichting gevestigd te Passendale (Zonnebeke), Passendalestraat 109. De zetel kan enkel overgebracht worden naar een andere plaats in het zuiden van West-Vlaanderen in het Vlaams Gewest bij een beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 4

De vereniging werd voor onbepaalde tijd opgericht maar kan elk moment worden ontbonden bij een beslissing met volstrekte meerderheid door de stemgerechtigde leden tijdens een bijzondere algemene vergadering.

Artikel 5

Er zijn twee soorten leden: werkende leden en toegetreden leden. Werkende leden zijn de stichtende leden en de leden die het lidgeld betalen voor een volledig jaar. Zij genieten van alle rechten. Toegetreden leden zijn zij die willen deelnemen aan bepaalde activiteiten of opleidingen. Zij hebben geen stemrecht in de algemene vergadering. Er zijn minimum 5 werkende leden. Iedereen die wenst lid te worden aanvaardt de statuten en eventueel reglement van inwendige orde. Het lidmaatschap kan geweigerd worden door het bestuursorgaan dat  het kandidaat-lid hiervan op de hoogte stelt en onmiddellijk het eventueel reeds betaald lidgeld terugstort. Bestuurders worden verkozen uit de werkende leden en vormen het bestuursorgaan.

Artikel 6

Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering maar mag niet meer bedragen dan 150 Euro. Ieder lid waarvan het lidgeld werd betaald wordt opgenomen in de ledenlijst.

Artikel 7

Ieder lid dat het lidgeld niet heeft betaald vóór aanvang van de jaarlijkse algemene vergadering verliest het stemrecht en wordt als ontslagnemend beschouwd. Leden kunnen echter ook ontslag nemen door een aangetekend schrijven of e-mail aan de voorzitter.

Artikel 8

Er kan van de leden geen lidmaatschap geëist worden van een andere vereniging met gelijkaardig doel.

Artikel 9

Nieuwe kandidaturen voor bestuurder worden ingediend bij de voorzitter vóór aanvang van de algemene vergadering. Deze algemene vergadering keurt met een gewone meerderheid deze kandidatuur goed.

Artikel 10

De gewone algemene vergadering wordt minimaal éénmaal per jaar samen geroepen in de eerste 6 maanden van het boekjaar. Alle werkende leden die in orde zijn met het lidgeld hebben stemrecht op deze vergadering en hebben dan ook het recht deze vergadering bij te wonen. Alle werkende leden hebben één stem maar kunnen een volmacht geven aan een ander werkend lid dat in orde is met het lidgeld. Alle werkende leden kunnen dan ook maar één volmacht dragen.

Artikel 11

Een buitengewone algemene vergadering kan worden gehouden als het belang van de vereniging het vereist of in gevallen voorzien door de wet. Ze moet ook worden gehouden wanneer  minstens één vijfde van de werkende leden ofwel twee bestuurders daarom verzoeken. In dat geval moet deze vergadering gehouden worden binnen één maand nadat de schriftelijke aanvraag of e-mail gericht aan de voorzitter werd ontvangen.

Artikel 12

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij afwezigheid door de ondervoorzitter of bij afwezigheid van deze door het oudste lid van het bestuursorgaan.

Artikel 15

Een bestuurder wordt uitgesloten indien bewezen is dat deze de vereniging erge morele of financiële schade heeft toegebracht. De uitsluiting wordt beslist door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen. De uitgesloten bestuurder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht binnen de veertien dagen na de vergadering waar hiertoe werd beslist.

Artikel 16

De algemene vergadering beraadslaagt en beslist geldig bij een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden en geldige volmachten met uitzondering van procedures waarvoor een volstrekte meerderheid voorzien is.

Artikel 17

De beraadslagingen en beslissingen van de algemene vergadering worden gebundeld en door de aanwezige stemgerechtigden ondertekend. Deze notulen worden gebundeld en bewaard en zijn op verzoek ter inzage voor de stemgerechtigde leden zonder dat ze deze stukken kunnen meenemen.

Artikel 18

De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan bestaande uit minstens 5 en hoogstens 10 bestuurders. Deze worden conform artikel 5 verkozen uit de werkende leden tijdens de algemene vergadering en zijn allen stemgerechtigd op de vergaderingen van het bestuursorgaan mits hun lidgeld voor het lopende boekjaar is voldaan. De bestuurders worden aangesteld voor een termijn van 4 jaren en kunnen zich na deze periode terug verkiesbaar stellen. Alle mandaten van het bestuursorgaan zijn onbezoldigd. De mandaten van het dagelijks bestuur zijn eveneens onbezoldigd.

Artikel 19

Alle beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige leden en de eventuele volmachten. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 20

De bestuurders kunnen elk moment zelf hun ambt neer leggen mits een schrijven of e-mail aan de voorzitter.

Artikel 21 vervalt

Artikel 22 vervalt

Artikel 26

Het bestuursorgaan kiest uit haar midden de leden van het dagelijks bestuur. Deze bestaat uit minstens 3 leden waaronder de voorzitter. Dit bestuur overlegt minstens één maal per kwartaal. Ze moet bovendien bijeen geroepen worden telkens als minstens 2 bestuurders daarom verzoeken.

Artikel 29

In dringende gevallen hebben de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester de bevoegdheid om in onderling akkoord een beslissing te treffen. Deze beslissing dient ter goedkeuring aan het bestuursorgaan te worden voorgelegd.

Artikel 30

De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester hebben elk afzonderlijk een maatschappelijke handtekening en machtiging tot ontvangen van legaten en giften en tot uitvoeren van financiële transacties. Deze personen vertegenwoordigen elk de vereniging in rechte tegenover derden en kunnen alleen optreden.

Geen enkel lid dat niet zetelt in het dagelijks bestuur kan de vereniging vertegenwoordigen of namens de vereniging via gelijk welk medium verklaringen doen zonder uitdrukkelijk mandaat van het bestuursorgaan. Bij niet naleven kan het bestuursorgaan overgaan tot uitsluiting van het betrokken lid.

Artikel 35

Laatste lijn: vervalt

Artikel 41

De vereniging kan zich aansluiten bij een overkoepelende vereniging die dezelfde doelstellingen nastreeft in het Vlaams Gewest zonder aan deze laatste enig recht te geven in het beheer van de vereniging.

1) OUDE STATUTEN   zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 22 december 2005

Tijdens de algemene vergadering van 26/02/2005 in haar lokaal te Zonnebeke, Ieperstraat 5, in toepassing van art2.2 van de bestaande statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1/7/1986 en de statuten-wijzigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8/3/1990 werd met een viervijfde meerderheid de volgende besluiten genomen en goedgekeurd.

WIJZIGING VAN DE RAAD VAN BEHEER

Tijdens de algemene vergadering van 26/2/2005 werden de volgende bestuurders benoemd of herbenoemd:

Van Elslander Leopold Jean, Passendalestraat 109, 8980 Zonnebke, rijksregisternummer 42.10.02.297.13

Callewaert Johny Herman, Vedastusstraat 10b, 8490 Jabbeke, rijksregisternummer 60.02.22.433.84

Vanthuyne Ivan Florent, Watertorenhoek 11, 8500 Kortrijk, rijksregisternummer 59.06.15.015.77

Castelain Johan Amaat, Koning Leopold II laan 6, 8501 Kortrijk, rijksregisternummer 43.07.26.161.11

Deman Kurt Robert, Koninklijke Baan 306, 8670 Koksijde, rijksregisternummer 81.05.18.089.40

Couwet Gery Cornelis, Deken De Bolaan 76, 8970 Poperinge, rijksregisternummer 43.05.03.181.85

Christiaens Dannu Julien, Omer Mullielaan 31, 8560 Wevelgem, rijksregisternummer 64.09.20.171.54

Lambert Marnix Charles, Boskant 31, 9790 wortegem Petegem, rijksregisternummer 62.06.30.401.43

Allen van Belgische nationaliteit, hebben aanvaard.

In toepassing van art 2.1 van de bestaande statuten werd het ontslag als bestuurder aanvaard van: T’Jaeckx Jean Marie, Vermeulen Filip, Haentjens Herwig, Taillieu Andre, Taillieu Patrick, Vermeulen Werner, Beheydt Johnny, Cardoen Rafael, Delbeke Roger, Schreyen Freddy.

Voorafgaand aan deze benoemingen werden eerst de kandidaturen aanvaard als lid van:

Castelain Johan, Deman Kurt, Couwet Gery, Christiaens Danny, Lambert Marnix, allen van Belgische nationaliteit, hebben aanvaard.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten werden op de algemene vergadering van 26 februari 2005 als volgt gewijzigd en met viervijfde meerderheid goedgekeurd.

Benaming

Art 1 De vereniging zal genoemd worden Zuid West Vlaamse Radio Amateur Club, vereniging zonder winstoogmerk afgekort Z.W.V.R.A.C. vzw. Alle akten, facturen, aankondigingen, mededelingen, publicaties en andere stukken die van de vereniging uitgaan moeten de voor genoemde maatschappelijke naam, hetzij in extenso, hetzij in verkorte vorm vermelden.

Zetel

Art 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Passendale (Zonnebeke) Passendalestraat 109 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Ieper. De zetel kan overgebracht worden naar elke plaats in Zuid West Vlaanderen bij beslissing van de beheerraad.

Doel van de vereniging.

Art 3. De vereniging heeft tot doel:

– de personen die het radioamateurisme beoefenen in al haar vormen te groeperen en hun belangen te behartigen in het algemeen en in het bijzonder;

– het geven van cursussen ter voorbereiding op de examens bij de bevoegde overheid en het afnemen van de vereiste proeven hiervoor;

– het installeren en het onderhouden van onbemande relaisstations voor radioamateurs;

– in clubverband aan zelfbouw en radio-experimenten doen;

– brochures, tijdschriften en andere documentatie uitgeven voor haar doelstellingen;

Ook zal er altijd en overal gepoogd worden om hulp te bieden met de specifieke middelen ter beschikking van de radioamateurs. Alles zal steeds gebeuren in het licht van de verspreiding van de Vlaamse cultuur

Duur.

Art 4. De vereniging is voor een onbepaalde tijd opgericht maar kan ten allen tijde worden ontbonden bij een beslissing van de algemene vergadering met een viervijfde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. De vereniging kan tevens samensmelten met een soortgelijke vereniging.

Leden

Art 5. Het aantal leden bedraagt minimum drie . Ieder lid wordt door zijn toetreding geacht kennis te hebben genomen van de statuten, deze te aanvaarden en zich daaraan onvoorwaardelijk te onderwerpen.

Art 6. Het lidgeld wordt jaarlijks door de algemene vergadering bepaald maar mag niet meer bedragen dan 100 euro. Iedereen waarvan het lidgeld wordt aanvaard door de raad van bestuur wordt als lid ingetekend.

Art 7. Ieder lid dat verzuimt het jaarlijks lidgeld te betalen wordt als ontslagnemend beschouwd. De leden kunnen ook ontslag nemen door een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Art 8. Alle leden zijn vrij al of niet lid te zijn van een andere radioamateurvereniging.

Art 9. Elke kandidatuur tot bestuurder zal in de raad van bestuur worden besproken. De algemene vergadering zal na een gunstig advies de voorgedragen kandidaat tot bestuurder benoemen.

Algemene vergadering

Art 10. De algemene vergadering wordt minimaal éénmaal per jaar samen geroepen in het eerste kwartaal van het jaar. Alle leden hebben het recht deze vergadering bij te wonen. Alle aanwezige leden hebben stemrecht. Ieder lid bezit één stem. Ze kunnen zich echter laten vertegenwoordigen door elk lid, drager van een geldige volmacht.

Art 11. Een buitengewone algemene vergadering kan worden gehouden als het belang van de vereniging het vereist. Ze moet gehouden worden wanneer één vijfde van alle leden ofwel twee leden-bestuurder daarom verzoeken. In dat geval moet de vergadering gehouden worden binnen één maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij de voorzitter van de raad van bestuur is toegekomen.

Art 12. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij zijn of haar afwezigheid door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van beiden door de oudste aanwezige bestuurder.

Art 13. De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging en heeft de meest uitgebreide macht om de akten die de vereniging aanbelangen op te maken en te behartigen. Zij alleen is bevoegd om over de volgende punten te beraadslagen en te beslissen:

– Aanstellen en afzetten van bestuurders;

– Statutenwijzgingen goedkeuren;

– goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar;

– goedkeuren van de begroting voor het volgende jaar.

– uitsluiten van een lid;

– lidgelden wijzigen;

– jaarprogramma goedkeuren;

– investeringen goedkeuren;

– alle gevallen waarin de statuten dat vereisten wanneer die beslissingen de perken van het dagelijkse bestuur zouden te buiten gaan.

Art 14. De stemming wordt in principe mondeling uitgebracht tenzij het gaat om de uitsluiting van een bestuurder. In dat geval dient de stemming geheim te blijven.

Art 15. Een bestuurder wordt uitgesloten indien bewezen is dat hij/zij de vereniging erge morele of financiële schade heeft toegebracht.

Art 16. De algemene vergadering beraadslaagt en beslist geldig bij een tweederde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden met uitzondering voor die procedures waarvoor een viervijfde meerderheid is vereist.

Art 17. De beraadslagingen en beslissingen van de algemene vergadering worden gebundeld en door de voorzitter, de secretaris en de leden die het wensen ondertekend. Deze notulen worden op de maatschappelijke zetel bewaard waar alle leden ervan kunnen kennis nemen zonder echter de stukken te verwijderen.

De raad van bestuur.

Art 18. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens vijf en hoogstens tien bestuursleden. Ze worden verkozen door de algemene vergadering. Alle bestuursleden zijn stemgerechtigd op de bestuursvergadering. Ze worden benoemd voor een termijn van vier jaren. De helft van de mandaten vervallen om de twee jaren.

Art 19. Alle beslissingen van het bestuur worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden van dit bestuur. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art 20. De bestuurders kunnen ten allen tijde hun ambt neerleggen mits dit te laten weten aan de voorzitter door een gemotiveerd schrijven.

Art  21. Geen enkel mandaat in het dagelijkse bestuur geeft recht op een bezoldiging.

Art 22. Een bestuurder kan uit zijn ambt worden gezet door de algemene vergadering wegens zwaarwichtige redenen.

Art 23. In geval van overlijden, ontslag of ontzetting van een bestuurder zullen de overblijvende bestuurders tot de eerstvolgende algemene vergadering in zijn vervanging voorzien.

Art 24. De functies van de uittredende leden van het bestuur nemen een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering. In rechte treden van dan af de bevoegdheden van de op de algemene vergadering verkozen of herkozen bestuurders in.

Art 25. De nieuwe kandidaturen voor de functies van bestuurder moeten uiterlijk net voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging toekomen of bij de voorzitter.

Het dagelijks bestuur.

Art 26. De raad van bestuur kiest uit haar midden het dagelijks bestuur met daarin de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Dit bestuur komt minstens éénmaal per maand bijeen. Ze moet daarenboven bijeen geroepen worden telkens als twee bestuurder het aanvragen.

Art 27. Het dagelijks bestuur kan slechts geldig stemmen als tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan dan is een nieuwe bijeenkomst vereist binnen de veertien dagen en dan beslist dit bestuur, als de leden op geldige wijze samengeroepen werden, welke ook het aantal aanwezige bestuurders moge zijn.

Art 28. Het dagelijkse bestuur heeft alle bevoegdheid tot het leiden van de vereniging en het verwezenlijken van haar doel.

Art 29. In dringende gevallen hebben de voorzitter, de secretaris en de penningmeester de bevoegdheid om in onderling akkoord een beslissing te treffen. Deze beslissing dient ter goedkeuring aan de raad van bestuur te worden voorgelegd na de verantwoording.

Art 30. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester hebben elk afzonderlijk een maatschappelijke handtekening en machtiging tot het ontvangen van legaten en giften en tot het uitvoeren van geldelijke transacties. Deze personen vertegenwoordigen elk de vereniging in rechte tegenover derden en kunnen alleen optreden.

Rekeningen en begrotingen.

Art 31. Het maatschappelijke jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar. Ieder jaar in de maand januari maakt de penningmeester de rekening op van de ontvangsten en uitgaven van het voorbije dienstjaar en stelt de begroting op voor het komende dienstjaar.

Art 32. De rekeningen van het verlopen jaar en de begroting voor het komende jaar worden samen met het verslag van het dagelijkse bestuur en onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Art 33. Het batig saldo van de rekening komt de vereniging toe en mag in de maatschappelijke reserve gestort worden.

Vermogen

Art 34. Het maatschappelijke vermogen bestaat uit:

– de jaarlijkse bijdragen van de leden

– de giften, legaten en de toelagen

– de inkomsten van allerhande activiteiten door de vereniging ingericht

– de opbrengsten van het patrimonium

– alle andere inkomsten en ontvangsten van welke aard ook.

Art 35. De vereniging mag zowel in eigendom als in genot al de roerende en onroerende goederen bezitten die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doeleinden. Het uitsluiten van elk winstbejag ontneemt aan de vereniging het recht niet om tot de oprichting of het onderhoud over te gaan van alle inrichtingen die de realisatie van haar doeleinden kunnen bevorderen.

De vereniging zal voor haar activiteiten gebruik maken van de lokalen haar ter beschikking  gesteld door de gemeente Zonnebeke.

Art 36. Het ontslagnemende of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden lid kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijke fonds en mogen geen overlegging van rekening, verzegeling of inventaris vragen. De bijdragen, andere fondsen en schenkingen die gestort zijn blijven eigendom van de vereniging.

Algemeenheden.

Art 37. De vereniging stelt zich boven alle politieke en wijsgerige overtuigingen.

Art 38. De voertaal is Nederlands.

Art 39. Gevallen van betwisting die niet zouden voorzien zijn in één van de voorafgaande of volgende artikelen zullen door het dagelijks bestuur worden opgelost overeenkomstig de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk.

Art 40. In geval van ontbinding van de vereniging zal het patrimonium van de vereniging overgemaakt worden aan een gelijkaardige vereniging in West Vlaanderen met inachtneming van het Vlaams karakter. De activa kunnen slechts aangewend worden na de aanzuivering van de passiva.

Art 41. De algemene vergadering gehouden op 26 februari 2005 heeft tot bestuurder verkozen en benoemd:

Voorzitter             Van Elslander Leopold

Ondervoorzitter    Callewaert Johny

Secretaris             Vanthuyne Ivan

Penningmeester   Castelain Johan

Bestuurder            Couwet Gery

Bestuurder            Deman Kurt

Bestuurder            Christiaens Danny

Bestuurder            Lambert Marnix

Opgemaakt te Zonnebeke in evenveel exemplaren als er bestuursleden zijn en ondertekend door ieder van hen.

Ondertekend door:

Van Elslander Leopold voorzitter

Vanthuyne Ivan secretaris

Castelain Johan penningmeester

———————————————————————————————–